Gladys Poorte, Artist

< prev      9 of 10     next >"Thinking Cap", oil on wood, 5"x7", 2006


Copyright ©, 2018 Gladys Poorte