Gladys Poorte, Artist

< prev      13 of 14     next >"No Habra mas Penas ni Olvido", oil on wood, 15" x 11", 2010


Copyright ©, 2018 Gladys Poorte